Digital Việt Nam

Digital Việt Nam

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

More Information

Package Namecom.gov.digital Available onGoogle play
Share :

- Cổng thông tin điện tử Chuyển đổi số quốc gia là điểm truy cập chính thức của “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và “Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”

- Mục tiêu 2030: Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

- Mục tiêu của chuyển đổi số :
+ Chính phủ điện tử : Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI)
+ Hoạt động kiểm tra : 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý
+ Cơ sở dữ liệu Quốc gia : 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc
+ Chế độ báo cáo : 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
+ Hồ sơ công việc tại các cấp : 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước)
+ Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 : 80% được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau

Similar

Giúp tôi!

Giúp tôi!

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Apps · New Releases

Games · New Releases

Top